Art.1: Algemene bepalingen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met ons gesloten overeenkomsten en alle daarover gevoerde onderhandelingen.

2. Afwijzing van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring enzerzijds en geldt dan, tenzij anders vermeldt, uitsluitend voor de desbetreffende afzonderlijke actie.

3. Eventuele algemene voorwaarden van andere partijen, die met ons onderhandelen of contracteren, zijn niet van toepassing.

 

Art.2: Aanbieding en Levering

1. Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend.

2. Opdrachten en bestellingen zijn door ons eerst bindend, nadat zij door ons schriftelijk met rechtsgeldige ondertekening zijn aanvaard. Een beroep op deze bepaling komt uitsluitend aan ons toe.

3. Zolang de in het tweede lid bedoelde aanvaarding niet heeft plaatsgevonden, staat het ons vrij om door ons aangeboden zaken aan anderen te verkopen en te leveren.

 

Art.3:Aanbieding en Levering

1. Vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening van ons. Tenzij anders overeengekomen.

2. Afnemer dient zijn belang bij het vervoer zelf te verzekeren, indien zulks door hem wordt gewenst.

 

Art.4: Aanbieding en Levering

1. De door ons in aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertijden worden zoveel mogelijk in acht genomen. Overschrijding daarvan, door welke oorzaak ook, geeft de afnemer echter nimmer recht op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of opschorting van de nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst voortvloeit.

2. Alle vertragingen te wijten aan overmacht, daaronder begrepen fabrieks- of afleveringsstoornissen, verkeersstagnaties, staking of uitsluiting, alles hetzij bij ons toeleverende bedrijven, onverschillig of de overmacht al dan niet voorzien was, geeft ons recht op verlenging van de levertijd met een zelfde tijd als de vertraging voortduurt.

3. Indien wij ten gevolge van de in lid twee genoemde oorzaken in de voortdurende onmogelijkheid zijn komen te verkeren onze verplichtingen na te komen, kunnen wij ons geheel van onze verplichtingen ontslagen achten. De afnemer wordt door ons terstond van deze voortdurende onmogelijkheid in kennis gesteld.

4. Het staat ons vrij onze leveranties in gedeelten te doen plaatsvinden.

 

Art 5: Prijzen

1. Onze prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de bevestiging geldende kostprijzen, koersen, lonen, sociale of andere lasten, premies, belasting, rechten, vrachten en dergelijke. Indien ��n of ander nadien mocht worden verhoogd, zijn wij gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt dit ingevolge omstandigheden, welke bij de aanbieding, de aanvaarding of de bevestiging reeds voorzienbaar waren, ��n en ander met inachtneming van de ter zake geldende wettelijke voorschriften.

 

Art 6: Betaling

1. Onze facturen dienen contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het recht om een leverantie afhankelijk van onmiddellijke betaling te stellen is ons echter voorbehouden.

2. Binnenkomende betalingen worden door ons in mindering gebracht op de oudste vordering op de desbetreffende afnemer.

3. Alle betalingen dienen zonder aftrek te worden verricht. Het recht van compensatie is uitgesloten.

4. Indien de afnemer niet binnen de in lid 1 bedoelde of andere overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en zonder enige ingebrekestelling onzerzijds over het gehele verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag een rente van 1.75 procent per maand of gedeelte daarvan verschuldigd plus 10 � administratiekosten.

5. De afnemer heeft nimmer het recht van retentie.

 

Art 7: Eigendomsvoorbehoud

1. Onverminderd de verplichting van de afnemer tot tijdige betaling blijven alle door ons afgeleverde goederen ons eigendom tot de betaling van al onze vorderingen, ook toekomstige. De te leveren goederen zijn voor risico van de afnemer, zodra zij ons bedrijf verlaten hebben.

2. De afnemer is niet gerechtigd onbetaalde goederen in pand te geven of als zekerheid tegenover derden te doen dienen.

3. In geval van niet tijdige betaling is afnemer gehouden de onbetaalde goederen op de eerste aanmaning aan ons terug te geven en hierbij alle medewerking te verlenen, waaronder het toegang geven tot de ruimte waar de goederen zich bevinden c.q. zijn ge�nstalleerd. Wij behouden ons het recht voor tot het vorderen van vergoeding van schaden, gederfde winst en interest van de dag van de levering af.

 

Art 8: Verpakking

1. De verpakking van door ons af te leveren goederen is, behoudens karton of andere lichte verpakking, niet bij de koopprijs inbegrepen en wordt door ons niet teruggenomen.

 

Art 9: Retourzending

1. Retourzendingen worden door ons niet aanvaard, tenzij wij ons daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verenigd. Zij dienen dan in ieder geval franco te geschieden.

 

Art 10: Aansprakelijkheid en garantiebepalingen

1. De goederen worden geleverd in staat en uitvoering zoals deze bij ons gebruikelijk is ten tijde van de levering. Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren op grond van verbeteringen, wijzigingen of aanvullingen, aangebracht na het aangaan van de overeenkomst. Ons is nadrukkelijk wel het recht voorbehouden om op grond van verbeteringen, wijzigingen en aanvullingen zelfs indien deze bij het aangaan der overeenkomst voorzienbaar waren de overeenkomst te ontbinden dan wel deze tegen meerprijs te leveren.

2. Klachten over direct waarneembare gebreken dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst der goederen schriftelijk aan ons te worden gemeld. Deze schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Wij zijn slechts gedurende � jaar aansprakelijk voor leverings-, fabricage- of materiaalfouten. T.a.v. goederen en/of onderdelen aan ons met fabrieksgarantie geleverd, strekt onze garantie, in afwijking van het vorenstaande, zich niet verder uit dan tot de garantie door de fabrikant aan ons gegeven. Indien de fabrikant geen garantie geeft, is op ons evenmin garantie verhaalbaar. Onze aansprakelijkheid vervalt indien de afnemer zelf aanwijzing in of reparatie aan het geleverde verricht of door derden of indien het geleverde op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden dan wel niet volgens voorschrift wordt bediend. Storingen dienen onmiddellijk aan ons te worden gemeld en zullen behoudens vertraging door overmacht, al dan niet voorzienbaar, op de eerstvolgende werkdag door ons in behandeling worden genomen.

4. Onze aansprakelijkheid blijft bij gebreken aan de door ons geleverde goederen in ieder geval beperkt tot naar onze keuze, gratis vervangen van ondeuglijke onderdelen, alle verdere kosten zoals reis-en verblijfkosten en arbeidsloon, komen voor rekening van de afnemer. Bij vervanging worden de te vervangen zaken terstond weer ons eigendom en zij dienen franco aan ons te worden geretourneerd. De verzendkosten van vervangende leveranties zijn ten laste van de afnemer.

5. Bij herstel of vervanging als bedoeld in het vorige lid wordt de in het tweede lid bedoelde termijn niet gestuit of verlengd.

6. De door ons opgegeven technische eigenschappen van onze artikelen zijn nauwkeurig vastgesteld. Geringe afwijking daarvan geeft geen recht op reparatie of vervanging.

7. Beweerdelijk niet nakomen van onze garantieverplichtingen, welke uit dit artikel voortvloeien, ontslaat de afnemer niet van zijn verplichting tot stipte nakoming van de met ons gesloten overeenkomst(en).

8. Wij zijn tot geen enkele garantie meer gehouden, indien de afnemer niet behoorlijk of niet tijdig zijn verplichting uit de met ons gesloten overeenkomst(en) nakomt.

9. Onze aansprakelijkheid bij de uitvoering van alle met ons gesloten overeenkomsten gaat nimmer verder dan het voldoen aan de uit dit artikel voortvloeiende garantieverplichtingen. Wij zijn onder geen enkele omstandigheid, ook niet in het geval van afwijkende schriftelijke garantiebepalingen, aansprakelijk voor bedrijfs-, gewassen- , goederen en/of andere schade die direct of indirect ontstaat t.g.v. onze leveranties of anderszins ter zake van de uitvoering van de met cli�nten gesloten transacties. Onze cli�nt is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen van alle kosten, schaden en intresten, waarin wij mochten vervallen als direct gevolg van een vordering van derden op ons ter zake van de uitvoering van de met cli�nten gesloten transacties, ongeacht waaruit deze aanspraken voortvloeien. Het voldoen van onze garantieverplichtingen geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten. De afnemer is voorts niet gerechtigd de ontbinding van de met ons gesloten overeenkomst(en) te vorderen.

 

Art. 11: Beschadiging

1. Indien bij aankomst der goederen blijkt, dat de goederen of verpakking zijn beschadigd, is de afnemer verplicht, alvorens de goederen in ontvangst te nemen, door ons een proces verbaal te laten opmaken bij gebreke waarvan onzerzijds geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard.

 

Art. 12: Herkomst en patenten

1. Het veranderen van onze goederen het uitwissen van serienummers of het aanbrengen van een merk daarop door een afnemer of een derde, waarmee de schijn kan worden gewekt dat zij van hem afkomstig zijn, is niet toegestaan. Ook in zoverre onze goederen niet door enig bijzonder recht van industri�le eigendom als octrooi-, ontwerp- of modellenrecht worden beschermd, is het de afnemer niet toegestaan hen na te bootsen of daartoe gelegenheid te geven. De schadevergoeding zal bestaan uit de door ons gederfde omzet.

2. Het is de afnemer niet toegestaan door ons geleverde goederen zonder enige voorkennis door te verhandelen of te re-exporteren. Indien door export buiten onze toestemming ons of onze leveranciers schade wordt berokkend, is onze cli�nt gehouden ons en onze leveranciers te vrijwaren en schadeloos te stellen in voege als voormeld en voor onze gederfde omzet.

3. Afnemer verplicht zich ten allen tijde door ons geleverde goederen toegankelijk te stellen, indien wij zulks met het oog op verkoopbevordering nodig oordelen.

 

Art. 13: Ontbinding

1. Indien de afnemer niet voldoet aan enige verplichting, welke krachtens deze algemene voorwaarden of de bijzondere met hem overeengekomen voorwaarden op hem rust, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel zijn bedrijf stillegt of liquideert, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Al onze vorderingen op hem worden alsdan terstond opeisbaar, terwijl alle kortingen vervallen, zodat het bruto berekende factuurbedrag met de rente daarover berekend, verschuldigd wordt. In die gevallen hebben wij het recht om naar onze keuze nakoming te vorderen, dan wel zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, een en ander onverminderd ons recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Art. 14: Ontbinding

1. Wij sluiten hierbij uitdrukkelijk de bepalingen uit de eenvormige wet betreffende de totstandkoming van de internationale koop van roerende lichamelijke zaken uit, alsmede de bepalingen uit de eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken.

 

Art. 15: Kosten

1. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, welke wij moeten aanwenden om de afnemer tot het nakomen van zijn verplichtingen te brengen, komen ten zijnen laste.

 

Art.16: Geschillen

Alle geschillen welke voortvloeien uit of in verband staan met de door ons gesloten overeenkomsten worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te Brugge met toepassing van het Belgisch handelsrecht.